Hållbarhet

Varför uppfinna hjulet två gånger?

Vår arbetsmodell gör att fler bildelar kommer in på reservdelsmarknaden istället för att skrotas. Det gör att både avfall och behov av nyproduktion minskar. De delar och sektioner som inte går att återbruka omvandlas till sekundära råmaterial – med nya syften och funktioner i produktionscykeln. Genom att skapa en affärscirkel som återanvänder och förlänger livslängden på begagnade delar kan vi behålla så många bildelar som möjligt, vilket resulterar i en optimal livslängd på marknaden.

Vi upprepar oss. Gång på gång.
Och hela tiden blir världen bättre.

Ett friktionsfritt flöde och ett optimerat värdeskapande genom hela värdekedjan – vår cirkulära affärsmodell
återvinner och återskapar stora volymer av bildelar genom ett koordinerat kretslopp.

Hållbarhet handlar om småsaker.

Hållbarhetsarbetet är en stor del av vår kärnverksamhet – och den viktigaste bulten på vår agenda. Vi bidrar till
att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 och 13, vilket handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, samt begränsa klimatförändringarna. Till år 2030 ska mängden avfall minska väsentligt genom förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning. När gamla bildelar får nytt liv och överblivet material återvinns och förvandlas till nya produkter skapas en smart återanvändningscykel som minimerar materialspill och minskar det ekologiska fotavtrycket. Varje liten del räknas. Och vårt arbete för framtiden börjar i detaljerna.

Andrahands­marknad som förstaval.

Att reparera sin bil ska inte behöva bygga på nyproduktion. Vi ser till att du alltid har möjligheten att välja ett bättre alternativ.

Samma väg, samma riktning.

Ambition med tydligt mål
Autocirc ska vara ett eftermarknadsföretag inom fordonsindustrin som helhjärtat fokuserar på återanvändning och återvinning. En unik plattform inom bildelsindustrin som möjliggör en hållbar framtid genom att främja återanvändningen av bildelar, både som reservdelar och som återbrukade originaldelar vid nytillverkning, samt skapa bättre förutsättningar för återinförandet av sekundära råmaterial. Vi arbetar för att så många bildelar som möjligt ska stanna på marknaden så länge som möjligt och genom att skapa en cirkel av företag som kan hantera olika delar av en bildelens livslängd kan Autocirc öka återanvändningen och bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Målet är att bli störst i Europa till 2025.

Code of Conduct
För att försäkra oss om att vår- och våra leverantörers verksamhet bedrivs genom etiska, sociala och hållbara metoder har vi tagit fram en uppförandekod (Code of Conduct). Den guidar, säkerställer och definierar principerna och standarden för hur vi beter oss, hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi interagerar med varandra – internt och externt. Vår uppförandekod är uppbyggd utefter tre områden: miljöansvar, socialt ansvar och affärsetik.

Vi vill möjliggöra en hållbar framtid för vår planet genom att främja användningen av återanvända bildelar, både som reservdelar och vid nytillverkning.