PERSONVERNERKLÆRING

I denne personvernerklæringen for Autocirc AB forklarer vi hvordan Autocirc AB, med organisasjonsnummer (559214-4314) («Autocirc»), håndterer personopplysninger. Denne erklæringen gjelder Autocirc med datterselskaper, da personopplysninger kan bli delt i konsernet.Vi bruker informasjon som vi samler inn, eller som du som kunde, ansatt eller leverandør oppgir av disse hovedårsakene:
• For å oppfylle forpliktelsene våre overfor leverandører eller kunder, bruker vi f.eks.
kontaktinformasjon som vi samler inn gjennom en avtale eller på annen måte.
• For å svare på spørsmål eller kommentarer mottatt via e-post fra ansatte i andre Autocirc
eller fra kunder, trenger vi å behandle e-post, navn og eventuelle andre personopplysninger som gis gjennom
e-postmeldingen.
• For å oppfylle de juridiske forpliktelsene som er pålagt oss av for eksempel regnskapsloven, må vi
lagre regnskapsinformasjonen i den foreskrevne perioden.
Autocirc er behandlingsansvarlig for denne behandlingen av personopplysningene dine. Du finner detaljer for
hvordan du kontakter oss under overskriften «Kontaktinformasjon» nedenfor.
Les gjerne videre om hvordan vi bruker personopplysninger, hvordan det påvirker personvernet ditt og hvordan du utøver rettighetene dine:

Våre prinsipper

Autocirc driver en virksomhet innen forretningsetablering. Å behandle brukerdata i henhold til gjeldende regler og på en sikker, effektiv og verdiskapende måte er sentralt for tilliten både fra kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Å beskytte personvernet til den enkelte bruker er avgjørende for å opprettholde tilliten og utvikle de langsiktige relasjonene som vi etterstreber. Ledelsen i Autocirc er ansvarlig for å sikre at personopplysningene håndteres i samsvar med gjeldende lovgivning og på en måte som ivaretar den enkeltes tillit.

Personopplysninger vi samler inn

Autocirc samler inn opplysninger for å oppfylle avtaler med leverandører, partnere, ansatte og arbeidssøkere og for å tilby best mulig service til deg som kunde. Enkelte av disse opplysningene gir du oss direkte i forbindelse med søknadsprosessen vår, kontakt per brev, e-post eller forretningsrelaterte forhold. Vi kan også innhente data fra tredjeparter. Slike tredjepartskilder kan variere over tid, men har tidligere inkludert:

• R3 Reklambyrå AB i forbindelse med informasjonskapsler.

Du kan gjøre valg angående opplysningene Autocirc samler inn. Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, kan du velge å avslå. Hvis du imidlertid velger å ikke legge inn opplysninger som er nødvendige for å få tilgang til et produkt, en tjeneste, funksjon eller tilsvarende, er det imidlertid en risiko for at du ikke vil kunne bruke det aktuelle produktet eller funksjonen. Dataene vi samler inn, avhenger av konteksten for interaksjonen du har med Autocirc, valgene dine, inkludert personverninnstillinger, samt produktene og funksjonene du bruker.

Vi samler også inn informasjon som du gir oss og innholdet i meldinger du sender til oss, for eksempel tilbakemeldinger du skriver, eller spørsmål og informasjon du gir til oss.

Hvis vi har til hensikt å bruke personopplysninger til et nytt formål, i tillegg til det som er beskrevet i disse retningslinjene, vil du bli informert om slik bruk før, eller i forbindelse med at personopplysningene blir samlet inn, og vi vil be om din tillatelse eller, der det kreves, ditt samtykke.

Alternativt vil vi be om din tillatelse og/eller samtykke etter at slik innsamling har skjedd, men før vi eventuelt bruker personopplysningene dine til et nytt formål.

Tilfeller der vi deler personopplysningene dine

Noen ganger kan det være nødvendig for oss å dele informasjonen din med aktører som utfører tjenester på våre vegne, slik at vi kan tilby deg tjenestene våre.

I tilfeller der vi deler informasjon om deg med andre, har vi sørget for at disse selskapene overholder våre krav til databeskyttelse, og de har ikke lov til å bruke personopplysninger de mottar til noe annet formål.

Vi deler også informasjon med aktører som vi har leid inn for å yte kundeservice, support eller hjelp til å beskytte og sikre systemene og tjenestene våre når de trenger tilgang til personopplysninger for å kunne tilby disse tjenestene.

Til slutt kan det hende at vi må avsløre eller lagre informasjonen din når vi anser det som nødvendig for å:

• overholde loven eller juridiske prosesser og gi informasjon til politi og andre kompetente myndigheter

• beskytte våre kunder og ansatte, for eksempel for å forhindre søppelpost eller svindelforsøk

• administrere og opprettholde sikkerheten til produktene og funksjonene våre, inkludert å hindre eller
stoppe et angrep på systemer eller nettverk

• beskytte rettigheter eller eiendom som tilhører Autocirc, inkludert håndheving av vilkårene som styrer
bruken din av tjenestene, men hvis vi får informasjon om at noen bruker tjenestene våre til å handle
med stjålet immateriell eller fysisk eiendom som tilhører Autocirc, vil vi ikke selv undersøke et
individs private innhold, men overlater da saken til en politimyndighet.

Vær oppmerksom på at nettstedet vårt kan inneholde lenker til produkter og funksjoner fra tredjeparter, hvor personvernreglene skiller seg fra Autocircs. Hvis du oppgir personopplysninger i noen av disse produktene og funksjonene, behandles opplysningene dine i henhold til deres respektive personvernregler.

Hvordan du får tilgang til og kontrollerer personopplysningene dine

I avsnittet «Kontakt oss» kan du lese om hvordan du administrerer rettighetene dine i henhold til databeskyttelsesloven for Autocirc.

Dine individuelle rettigheter

Autocirc overholder gjeldende databeskyttelseslover i EU, som, der det er aktuelt, omfatter følgende rettigheter:

• Du har rett til å be om et registerutdrag uten kostnad (som definert i lovgivningen), samt
tilgang til en kopi av personopplysningene og kan be om korrigering og, under visse omstendigheter, sletting
av personopplysningene dine.

• Du har rett til å be om begrensning og motsette deg behandlingen av personopplysningene dine som finner sted på grunn
av våre berettigede interesser.

• Du har rett til å sende inn en klage til en databeskyttelsesmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) er
myndigheten i Sverige som fører tilsyn med hvordan vi som selskap overholder lovgivningen.

• Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å når som helst trekke tilbake
ditt samtykke til fremtidig behandling av personopplysningene dine.

Sikkerhet for personopplysningene dine

Autocirc bruker en rekke sikkerhetsteknologier og sikkerhetsmetoder for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, uønsket endring og tap av data. For eksempel lagres personopplysninger du oppgir på datasystemer som har begrenset tilgang og ligger i beskyttede lokaler. Når du overfører svært sensitive data (for eksempel kredittkortnumre og passord) via Internett, er disse opplysningene beskyttet av kryptering.

Hvor vi lagrer og behandler personopplysninger

Personopplysninger som håndteres av Autocirc kan lagres og behandles i regionen der du bor, i Sverige eller i andre land der Autocirc, våre samarbeidspartnere eller leverandører har sin virksomhet. Vi gjør tiltak for å sikre at opplysningene vi samler inn i henhold til denne personvernerklæringen behandles i samsvar med bestemmelsene i denne erklæringen og i samsvar med gjeldende lov der opplysningene befinner seg.

Hvis vi, av grunner som vi skisserer i avsnittet «Grunner til at vi deler dine personopplysninger», overfører personopplysningene dine til en behandlingsansvarlig eller en databehandler i tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS, vil vi inngå avtaler og iverksette andre tiltak i samsvar med gjeldende lovkrav. Vi vil bruke EUs standardklausuler som passende sikkerhetstiltak der det er mulig.

Oppbevaring av personopplysninger

Autocirc oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å levere produktene, funksjonene og tjenestene, oppfylle transaksjonene du har bedt om og godkjent, eller for andre nødvendige formål, for eksempel å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre. Ettersom disse behovene kan variere for ulike typer opplysninger og for forskjellige typer produkter, tjenester og sammenhenger, kan den faktiske oppbevaringsperioden variere. Kriterier som avgjør tidsrommet for hvor lenge vi lagrer opplysninger kan for eksempel være:

• Hvor lenge trengs personopplysningene for å levere produktene, tjenestene og funksjonene? Dette
omfatter blant annet vedlikehold og forbedring av ytelsen til produkter, tjenester og funksjoner,
å beskytte systemene våre og administrere nødvendig forretnings- og regnskapsinformasjon. Dette er den
generelle regelen som ligger til grunn for beregning av de fleste oppbevaringsperioder.

• Er personopplysningene av en ekstra sensitiv art? I tilfelle brukes vanligvis en kortere
oppbevaringsperiode.

• Har du godkjent anvendelsen av en lengre oppbevaringsperiode? I tilfelle lagrer vi informasjonen i samsvar med
din situasjon.

• Er Autocirc lovlig, kontraktsmessig eller på annen måte forpliktet til å lagre informasjonen? Et eksempel
kan være obligatorisk lovgivning om oppbevaring av informasjon i visse jurisdiksjoner, myndighetspålegg
om oppbevaring av informasjon som er relevant for undersøkelser, eller opplysninger som må oppbevares med formål om
å avgjøre en tvist.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

For informasjon om hvilke informasjonskapsler autocirc.com bruker og hvordan, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernreglene våre når det er nødvendig for å gjenspeile tilbakemeldinger fra brukerne og endringer i produktene, tjenestene og funksjonene våre. Når retningslinjene blir oppdatert, endres datoen for den siste oppdateringen øverst i retningslinjene, og endringene beskrives i avsnittet «Endringshistorikk». Dersom det skjer store endringer i retningslinjene eller måten Autocirc bruker personopplysningene dine på, vil du bli varslet via innlegg på nettsiden eller e-post før endringene trer i kraft, i den grad loven krever det. Les gjerne denne personvernerklæringen fra tid til annen og hold deg informert om hvordan Autocirc beskytter personopplysningene dine og personvernet ditt.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Autocircs databeskyttelseskoordinator, vennligst send en e-post til hanna.wadsten@autocirc.com.

Endringshistorikk

Mai 2018: Avklaringer på grunn av ikrafttredelsen av den nye personvernforordningen (General Data Protection Regulation, «GDPR») den 25. mai 2018. De oppdaterte retningslinjene for personvern trer automatisk i kraft for alle eksisterende brukere og besøkende 25. mai 2018. Din fortsatte bruk av våre produkter, tjenester og funksjoner fra denne datoen vil være underlagt de nye retningslinjene for personvern. Retningslinjene er også omarbeidet for å være kortfattede, klare og tydelige, forståelige og enklere å tilegne seg og forstå.

November 2021: Ytterligere oppdateringer og endringer for at retningslinjene tydeligere skal gjenspeile hvordan vi driver virksomheten vår og, i forbindelse med dette behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har og hva du gjør for at disse blir overholdt, overføring av personopplysninger til tredjeland og for at informasjonen skal være mer kortfattet, klar og tydelig, forståelig og enklere å tilegne seg og forstå.